Подкрепа

Съдържанието на този сайт (статии, скриптове и др.) са напълно свободни за достъп (с или без безплатна регирстрация), освен ако не е указано друго (в много редки случаи). В реализирането на различните проекти са вложени много часове труд, анализ и усилия на много хора. Аз и хората които ми помагат с радост бихме приели подкрепа от всякакъв вид и форма. Ако в резултат на нашата работа сте успели да решите проблем, останали сте доволни или сме Ви дали идея за нещо и искате да ни подкрепите да продължим в същия дух то:

подкрепа чрез PayPal

Donate Button with Credit Cards

 

подкрепа чре ePay

Описание Сума
Дарение  BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

     

или просто ни напишете няколко добри или лоши думи на адрес:

xentia (при) xentia ( точка ) net
NB: електронният адрес е изписан в този вид, защото много програми/хора си нямат друга работа освен да изпращат огромно количество ненужни съобщения. Вярваме че няма да ви затрудни да разчетете правилно адресът ни. Благодарим Ви за разбирането.